Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kommuniké från årsstämma i Vitrolife AB (publ)

08:30 / 6 May 2015 Vitrolife Press release

På Vitrolifes årsstämma igår den 5 maj beslutades bl.a. följande:
  • Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2014 med 1,50 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till torsdagen den 7 maj 2015.

  • Omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Barbro Fridén, Carsten Browall och Pia Marions samt nyval av Jón Sigurdsson, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Carsten Browall.

  • Styrelsearvode skall utgå med totalt 1 440 000 kronor, varav 450 000 kronor till ordföranden, 150 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.

  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 2 170 000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.

  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Göteborg 6 maj 2015

VITROLIFE AB (publ)

Styrelsen

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife (http://www.vitrolife.com) är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife (http://www.vitrolife.com) har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/