Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

11:00 / 1 April 2014 Vitrolife Press release

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls måndagen den 5 maj 2014 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast måndagen den 28 april 2014 klockan 12.00.

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls måndagen den 5 maj 2014 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast måndagen den 28 april 2014 klockan 12.00.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget per post till

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg, Att: Anita Ahlqvist, per telefon 031-721 80 83, per fax 031-721 80 99 eller per e-post aahlqvist@vitrolife.com.Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Fullmaktsformulär finns att tillgå på www.vitrolife.com

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd måndagen den 28 april 2014.

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:
Utdelning om 1,00 kronor per aktie med torsdagen den 8 maj 2014 som avstämningsdag för utdelningen.
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex. Till styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Mattsson, Maris Hartmanis, Tord Lendau, Barbro Fridén, Carsten Browall och Pia Marions. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Carsten Browall. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med totalt 1.110.000 kronor (900.000), varav 330.000 kronor (300.000) till styrelseord­föranden, 150.000 kronor (120.000) vardera till övriga ledamöter samt 30.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet. Förslaget innebär ett ökat totalt styrelsearvode om 210.000 kronor.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 1 april 2014
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

____________________________________________________________________________________________________________ 

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 240 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/