Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Bokslutskommuniké 2013: Hög tillväxt och förbättrad lönsamhet

08:34 / 6 February 2014 Vitrolife Press release

Fjärde kvartalet

Kvarvarande verksamhet:
 • Omsättningstillväxten var 27 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 124 MSEK (98), motsvarande en ökning med 26 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 22 MSEK (12), motsvarande en rörelsemarginal om 18 procent (12). Kvartalet påverkades av en nedskrivning av immateriella tillgångar avseende Labware om 9 MSEK (-).
 • Jämförelsetalen för 2012 avser kvarvarande verksamhet, Fertilitet, om inte annat anges.
 • Nettoresultatet uppgick till 15 MSEK (0), vilket gav ett resultat per aktie om 0,77 SEK (-0,01).
 • Kontraktstillverkning av STEEN Solution för Xvivo Perfusion AB avslutades.
 • Utökat samarbete med Biolamina AB inom stamcellsområdet resulterade i att Vitrolife investerade 4 MSEK i en riktad emission i Biolamina.

Helåret

Kvarvarande verksamhet:
 • Omsättningstillväxten var 29 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 453 MSEK (362), motsvarande en ökning med 25 procent i SEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 80 MSEK (50), motsvarande en rörelsemarginal om 18 procent (14).
 • Nettoresultatet uppgick till 57 MSEK (27), vilket gav ett resultat per aktie om 2,84 SEK (1,36).
 • Integration av Cryo Management Ltd, som förvärvades under slutet av 2012, med fokus på försäljning av Primo Vision.
 • Förvärv av samtliga aktier i det danska bolaget HertArt ApS som utvecklat Labware-sortimentet.
Efter årets utgång
 • Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 1,00 SEK (0,60).
 • I samband med bokslutet har styrelsen beslutat att höja målet för rörelsemarginalen till 17 procent mot tidigare 15 procent samtidigt som ambitionen för tillväxt ligger kvar på 20 procent.

Göteborg 6 februari 2014

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________ 

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 240 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/