Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolifes aktiekapital och antal aktier per den 28 november 2014

14:30 / 28 November 2014 Vitrolife Press release

Det totala antalet utestående aktier i Vitrolife AB (publ) uppgår per den 28 november 2014 till 21 710 115 aktier. Av dessa innehar bolaget 0 aktier i egen räkning. Aktiekapitalet uppgår till 22 144 317,30 SEK.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 19 830 936 aktier, varav 0 aktier innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 20 227 554,72 SEK.

Ökningen av antalet aktier under november månad med 1 879 179 aktier beror på apportemission avseende förvärv av Unisense FertiliTech A/S.

Göteborg 28 november 2014
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 320 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/