Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife - Delårsrapport januari-mars 2013: Hög tillväxt och förbättrat resultat

08:30 / 19 April 2013 Vitrolife Press release

Första kvartalet i korthet

Kvarvarande verksamhet:

  • Omsättningstillväxten var 27 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 105 MSEK (86), motsvarande en ökning om 22 procent i SEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 17 MSEK (10), motsvarande en rörelsemarginal om 16 procent (12).
  • Nettoresultatet uppgick till 12 MSEK (7), vilket gav ett resultat per aktie om 0,61 SEK (0,38).

Efter balansdagen

  • Vitrolife ingick under 2010 ett samarbetsavtal med det danska bolaget HertArt ApS med syfte att utveckla ett nytt sortiment av engångsprodukter i plast för IVF benämnt Labware. Vitrolife förvärvade som en del i samarbetsavtalet 25 procent av aktierna i HertArt. Vitrolife har per den 1 april 2013 utnyttjat en option och förvärvat samtliga aktier i bolaget.

Göteborg 19 april 2013

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

 

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 19 april 2013 kl. 08:30.


Vitrolife
är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har cirka 230 anställda och bolagets produkter säljs på ungefär 100 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan och Ungern. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Show as PDF