Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ)

16:30 / 25 March 2013 Vitrolife Press release

Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 19 april 2012, består av:

Henrik Blomquist, företräder Bure Equity AB

Johan Ståhl, företräder Lannebo Fonder

Martin Lewin, företräder Eccenovo AB samt Thomas Olausson

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife måndagen den 29 april 2013:

-  att ordförande vid stämman skall vara Patrik Tigerschiöld.

-  att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter.

-  att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 900.000 kronor, varav 300.000 kronor till ordföranden och 120.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Förslaget innebär en höjning av det totala beloppet med 130.000 kronor jämfört med föregående år.

-  omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Maris Hartmanis, Tord Lendau, Barbro Fridén och Carsten Browall samt nyval av Pia Marions (finanschef Carnegie Group). Patrik Tigerschiöld har avböjt omval.

-  till styrelsens ordförande föreslås Carsten Browall (nyval).

-  att en ny valberedning inrättas inför 2014 års årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas på samma sätt som tidigare genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2013 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.


För frågor hänvisas till:

Henrik Blomquist, valberedningens ordförande, telefon 08-614 00 20
Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 25 mars 2012 kl. 16:30.

____________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har cirka 230 anställda och bolagets produkter säljs på ungefär 100 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan och Ungern. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail:info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/