Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

08:30 / 26 March 2013 Vitrolife Press release

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls måndagen den 29 april 2013 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast tisdagen den 23 april 2013 klockan 12.00.

 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget per post till

 

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg, Att: Anita Ahlqvist, per telefon 031-721 80 83, per fax 031-721 80 99 eller per e-post aahlqvist@vitrolife.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Fullmaktsformulär finns att tillgå på www.vitrolife.com.

 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd tisdagen den 23 april 2013.

 

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:

 

  • Utdelning om 0,60 kronor per aktie med fredagen den 3 maj 2013 som avstämningsdag för utdelningen.

 

  • Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex. Till styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Mattsson, Maris Hartmanis, Tord Lendau, Barbro Fridén, Carsten Browall samt nyval av Pia Marions. Styrelseledamoten Patrik Tigerschiöld har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Carsten Browall. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med totalt 900.000 kronor, varav 300.000 kronor till ordföranden och 120.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Förslaget innebär ett ökat totalt styrelsearvode om 130.000 kronor.

 

  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa årsstämma.

 

  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

 

Bilaga: Fullständig kallelse

 

Göteborg 26 mars 2013
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

 

För frågor hänvisas till:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

 

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 26 mars, 2013 kl. 08.30.

 

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.