Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kommuniké från extra bolagsstämma den 24 september 2012 i Vitrolife AB (publ)

16:35 / 24 September 2012 Vitrolife Press release

1. Beslutades om efterutdelning till aktieägarna av bolagets aktier i dotterbolaget Xvivo Perfusion AB där en (1) befintlig aktie i Vitrolife AB ger rätt till en (1) aktie i Xvivo Perfusion AB i utdelning. Xvivo Perfusion AB har efter genomfört aktieägartillskott om 65.400.000 kronor från Vitrolife AB, ett bokfört värde i bolaget om 65.518.757 kronor, vilket motsvarar ett belopp om ca 3,35 kronor per aktie. Efter genomförda aktieägartillskott återstår av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen 113.799.910 kronor. Sista dag för handel i Vitrolife med rätt till utdelning i Xvivo är 26 september. Avstämningsdag skall vara den 1 oktober 2012.

2. Beslutades om riktad nyemission om EUR 1.352.315 för att delfinansiera förvärvet av Cryo Management Ltd. Bolagets styrelse, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, innan teckningstiden börjar löpa, besluta om det högsta belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, det högsta antal aktier som skall ges ut och vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs per aktie motsvarande genomsnittlig slutkurs för Bolagets aktie under de femton handelsdagar som följer omedelbart efter det att Bolagets aktie handlas exklusive rätt till värdepappersutdelning om aktier i Bolagets dotterbolag Xvivo Perfusion AB baserat på en genomsnittlig växlingskurs EUR/SEK under samma handelsdagar.

Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista tidigast den 25 oktober 2012 och senast den 26 oktober 2012. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsberättigade är tidigare aktieägare i Cryo Management Ltd.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.


För frågor hänvisas till: Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20 Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14 Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 24 september, 2012 kl. 16:35.

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern med verksamhet inom områdena fertilitet och transplantation. Produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Produktområde Transplantation (http://www.xvivoperfusion.com/transplantation/) arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1796190

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1796191

Show as PDF