Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kallelse till extra bolagsstämma i Vitrolife AB (publ)

12:00 / 31 August 2012 Vitrolife Press release

Extra bolagsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls måndagen den 24 september 2012 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast tisdagen den 18 september 2012 klockan 12.00.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget per post till Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg, Att: Anita Ahlqvist, per telefon 031-721 80 83, per fax 031-721 80 99 eller per e-post aahlqvist@vitrolife.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Fullmaktsformulär finns att tillgå på www.vitrolife.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd tisdagen den 18 september 2012.

Vid bolagsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:

  • Beslut om utdelning av aktier i Xvivo Perfusion AB
  • Beslut om riktad nyemission

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 31 augusti 2012
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen


För frågor hänvisas till:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

 

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 31 augusti 2012 kl. 12:00.

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern med verksamhet inom områdena fertilitet och transplantation. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.

Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan. Vitrolife-aktienär noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.