Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kommuniké från årsstämma i Vitrolife AB (publ)

08:30 / 20 April 2012 Vitrolife Press release

På Vitrolifes årsstämma igår den 19 april beslutades bl.a. följande:

· Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2011 med 0,60 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till tisdagen den 24 april 2012.

· Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Maris Hartmanis och Barbro Fridén samt nyval av Carsten Browall, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld.

· Styrelsearvode skall oförändrat utgå med totalt 770.000 kronor, varav 220.000 kronor till styrelsens ordförande och 110.000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.

· Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.

· Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

· Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Göteborg 20 april 2012 VITROLIFE AB (publ) Styrelsen


För ytterligare information kontakta: Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20 Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14 Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 20 april 2012 kl. 08:30.

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern med verksamhet inom områdena fertilitet och transplantation. Produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Produktområde Transplantation (http://www.xvivoperfusion.com/transplantation/) arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1659354

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1659355

Show as PDF