Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-mars 2012

15:00 / 19 April 2012 Vitrolife Press release

Stark försäljningstillväxt i Asien och förstärkt rörelseresultat

 

Första kvartalet i korthet

· Omsättningstillväxten var 11 procent i lokala valutor. Försäljningen var den högsta någonsin för ett enskilt kvartal och uppgick till 100 MSEK (88), motsvarande en ökning om 13 procent i SEK. Fertilitetsförsäljningen i Asien ökade med 50 procent i lokala valutor.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15 MSEK (10), motsvarande en ökning om 49 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 15 procent (12).

· Resultat före skatt uppgick till 14 MSEK (12). Nettoresultatet uppgick till 9 MSEK (9), vilket gav ett resultat per aktie om 0,47 SEK (0,45).

· Det operativa kassaflödet var 14 MSEK (4).

· Styrelsen beslutade att inleda förberedelser för en avknoppning av transplantationsverksamheten. Avknoppningen planeras ske under andra halvåret 2012 genom utdelning av aktierna i dotterbolaget Xvivo Perfusion AB i enlighet med "Lex Asea".

· Per 31 mars hade det erforderliga antalet patienter, 12 stycken, transplanterats i STEEN Solution™-studien i USA, vilken syftar till att utgöra underlag för ansökan om försäljningsgodkännande i USA.

Göteborg 19 april 2012 VITROLIFE AB (publ) Thomas Axelsson Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta: VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01 Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14 Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 19 april 2012 kl. 15:00.

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern med verksamhet inom områdena fertilitet och transplantation. Produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Produktområde Transplantation (http://www.xvivoperfusion.com/transplantation/) arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1658810

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1658811

Show as PDF