Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife förbereder utdelning av transplantationsverksamheten

11:00 / 19 March 2012 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) offentliggör idag styrelsens beslut att inleda förberedelser för en avknoppning av transplantationsverksamheten, som idag bedrivs i dotterbolaget Xvivo Perfusion AB. Avknoppningen sker genom utdelning av aktierna i dotterbolaget i enlighet med "Lex Asea". Aktierna i Xvivo Perfusion AB avses noteras på NASDAQ OMX First North i samband med utdelningen.Vitrolife meddelade i november 2011 att Vitrolifes transplantationsverksamhet blir en mer fristående enhet inom Vitrolifekoncernen. Styrelsen har efter ytterligare överväganden beslutat att inleda förberedelser för en fullständig avknoppning av verksamheten. "I och med de ökade satsningar på vår transplantationsaffär som vi tidigare kommunicerat ser vi denna avknoppning som ett naturligt nästa steg. Våra två affärsområden, Fertilitet och Transplantation, befinner sig i olika utvecklingsfaser och vi i styrelsen anser att ett separat ägande ökar de strategiska möjligheter som respektive bolag kan nyttja för ett ökat värdeskapande", menar styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld.

Ett antal frågor relaterade till myndighetstillstånd och administrativa system återstår att lösa innan en utdelning kan genomföras, men det är styrelsens bedömning att beslut om en utdelning kan tas vid en extra bolagsstämma i Vitrolife under andra halvåret 2012. Avknoppningen avses ske genom utdelning av aktierna i dotterbolaget i enlighet med "Lex Asea". Detta innebär att utdelningen inte kommer att resultera i någon skatteeffekt för nuvarande aktieägare i Vitrolife så länge som de kvarstår som ägare i Xvivo.

Styrelsen kvarstår i sin bedömning rörande vikten av att Xvivos VD Dr Magnus Nilsson erbjuds ett delägarskap i bolaget och kommer att verka för det. "En frikoppling från Vitrolife och en notering resulterar givetvis i något högre kostnader, men ger oss samtidigt ökade frihetsgrader. Detta bör leda till ett högre tempo och att vi bättre kan ta tillvara den potential som vi ser i STEEN Solution™ och dess applikationer" säger Magnus Nilsson, VD i Xvivo.

Göteborg 19 mars 2012

VITROLIFE AB (publ)

Styrelsen


För frågor hänvisas till: Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20 Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14 Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 19 mars 2012 kl. 11:00

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern med verksamhet inom områdena fertilitet och transplantation. Produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Produktområde Transplantation (http://www.xvivoperfusion.com/transplantation/) arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1622938

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1622939

Show as PDF