Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolifes aktiekapital och antal aktier per den 30 november 2012

17:00 / 30 November 2012 Vitrolife Press release

Det totala antalet utestående aktier i Vitrolife AB (publ) uppgår per den 30 november 2012 till 19.830.936 aktier. Av dessa innehar bolaget 0 aktier i egen räkning. Aktiekapitalet uppgår till 20.227.554,72 kronor.

 

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 19.562.769 aktier, varav 0 aktier innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 19.954.024,38 kronor.

Ökningen av antalet aktier under november månad med 268.167 aktier beror på den emission som riktades till tidigare ägare av Cryo Management Ltd som en delbetalning av Vitrolifes förvärv av Cryo Management Ltd. För mer information rörande emissionen och förvärvet, se tidigare pressmeddelanden på Vitrolifes hemsida.

Göteborg 30 november 2012

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson

Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta: VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01 Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14 Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 30 november 2012 kl. 17.00.

______________________________________________________________________________________________________ Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) utvecklar, producerar och marknadsför produkter för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan och Ungern. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap. _______________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1874673

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1874674

Show as PDF