Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari – september 2012

08:30 / 1 November 2012 Vitrolife Press release

Fortsatt stark tillväxt samt beslut om utdelning av Transplantation

 

Tredje kvartalet

Koncernen inklusive verksamhet under avveckling

· Omsättningstillväxten var 17 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 97 MSEK (85), motsvarande en ökning om 14 procent i SEK. · Omsättningstillväxten inom Fertilitet var 16 procent i lokala valutor samt 13 procent i SEK. Omsättningstillväxten inom Transplantation var 23 procent i lokala valutor och 22 procent i SEK. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13 MSEK (14). Rörelseresultatet belastades av engångskostnader om 5 MSEK inför etablering av Xvivo som fristående noterat bolag. Rensat för dessa uppgick rörelseresultatet till 18 MSEK (14) motsvarande en rörelsemarginal om 18 procent (17). · Nettoresultatet uppgick till 8 MSEK (10), vilket gav ett resultat per aktie om 0,43 SEK (0,49). · Ansökan om försäljningsgodkännande för STEEN Solution™ i USA skickades in till det amerikanska läkemedelsverket, FDA. · Vitrolife slutförde efter balansdagen förvärvet av Cryo Management Ltd, en av världens ledande aktörer inom time-lapse för IVF, baserat i Ungern. · På en extra bolagsstämma i september beslutades att i oktober dela ut transplantationsverksamheten till aktieägarna varför denna redovisas som verksamhet under avveckling. · Efter beslut fattats att dela ut Vitrolifes transplantationsverksamhet fastställde Vitrolifes styrelse efter balansdagen nya finansiella mål för bolaget.

Januari - September

Koncernen inklusive verksamhet under avveckling

· Omsättningstillväxten var 16 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 306 MSEK (261), motsvarande en ökning om 17 procent i SEK. · Omsättningstillväxten inom Fertilitet var 16 procent i lokala valutor och 17 procent i SEK. Omsättningstillväxten inom Transplantation var 20 procent i lokala valutor och 23 procent i SEK. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 45 MSEK (37), motsvarande en ökning om 21 procent. · Rörelsemarginalen uppgick till 15 procent (14). · Resultat före skatt uppgick till 44 MSEK (41). Nettoresultatet uppgick till 31 MSEK (29), vilket gav ett resultat per aktie om 1,58 SEK (1,45). · Det operativa kassaflödet var 40 MSEK (29).

Göteborg 1 november 2012

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson

Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta: VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01 Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14 Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 1 november 2012 kl. 08:30

______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern med verksamhet inom områdena fertilitet och transplantation. Produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Produktområde Transplantation (http://www.xvivoperfusion.com/transplantation/) arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1842838

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1842841

Show as PDF