Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari – mars 2011 - Vitrolife AB (publ)

15:00 / 27 April 2011 Vitrolife Press release

Ett kvartal med fortsatt god försäljningstillväxt och strategiska investeringar.

Första kvartalet i korthet

· Omsättningstillväxten var 28 procent (lokala valutor). Försäljningen uppgick till 88 MSEK (75), motsvarande en ökning om 17 procent i SEK.

· Rörelsemarginalen uppgick till 12 procent (13). Rörelseresultatet uppgick till 10 MSEK (10), vilket motsvarar en ökning med 1 procent. Rörelseresultatet före FoU-kostnader ökade med 6 procent och uppgick till 22 MSEK (21).

· Resultat före skatt ökade med 17 procent till 12 MSEK (10).  Nettoresultatet uppgick till 9 MSEK (10) och har påverkats negativt med 3 MSEK av skatt. Betalning av aktuell skatt sker tidigast i samband med Q1 2012. Resultat per aktie uppgick till 0,45 SEK (0,50).

· Det operativa kassaflödet var 4 MSEK (7). Minskningen mot föregående år hänför sig främst till ökning av kundfordringar som en följd av den ökade försäljningen. 

· Det totala antalet aktier i Vitrolife AB (publ) ökades under perioden med 7 000 aktier och uppgår till 19 559 857 aktier. Ökningen av antalet aktier beror på utnyttjande av optionsrätter för nyteckning av aktier med anledning av Vitrolifes utestående optionsprogram 2008/2011. 

· Investeringar om 15 MSEK (7) gjordes under kvartalet varav 5 MSEK avser förvärv av fastighet vid produktionsanläggningen i Denver. Kvartalets investeringar innefattar även ombyggnationer i Denver och Högsbo för bättre anpassning av byggnaderna till befintlig och framtida verksamhet.

· Med hjälp av STEEN Solution™ har nu över 70 patienter fått nya lungor vilka utan denna teknik inte hade kunnat användas för transplantation. Godkännande har erhållits från FDA att starta den nordamerikanska kliniska studien som kommer att ligga till grund för erhållande av försäljningstillstånd i USA. Studien kommer att påbörjas inom kort. 

Göteborg den 27 april 2011

VITROLIFE AB (publ)

Magnus Nilsson

Verkställande direktör

Kontaktpersoner:

VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61

Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder, telefon 031-721 80 13

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452.

Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: . Hemsida: www.vitrolife.com (www.vitrolife.com)

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 27 april 2011 kl. 15:00Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1353251

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1353253

Show as PDF