Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolifes aktiekapital och antal aktier per den 31 mars 2011

08:30 / 31 March 2011 Vitrolife Press release

Det totala antalet utestående aktier i Vitrolife AB (publ) uppgår per den 31 mars 2011 till 19.559.857 aktier. Av dessa innehar bolaget 0 aktier i egen räkning. Aktiekapitalet uppgår till 19.951.054,14 kronor.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 19.552.857 aktier, varav 0 aktier innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 19.943.914,14 kronor.

Ökningen av antalet aktier under mars månad med 7.000 aktier beror på utnyttjande av optionsrätter för nyteckning av aktier med anledning av Vitrolifes utestående optionsprogram 2008/2011.

Göteborg den 31 mars 2011

Vitrolife AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Anne-Lie Sveder, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452.

Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: . Hemsida: www.vitrolife.com (www.vitrolife.com)

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering torsdagen den 31 mars 2011 kl. 08:30.

Show as PDF