Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

11:00 / 25 March 2011 Vitrolife Press release

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls onsdagen den 27 april 2011 kl. 17:00 i bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan om deltagande i stämman skall göras senast tisdagen den 19 april 2011.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall anmäla sig till bolaget per post till Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg, Att: Anita Ahlqvist, per telefon 031-721 80 83, per fax 031-721 80 99 eller per e-post  (). Vid anmälan skall uppges namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier. Fullmaktsformulär finns att tillgå på www.vitrolife.com (www.vitrolife.com). Om biträde skall medtas, skall detta anges i anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear tisdagen den 19 april 2011.

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:

· Utdelning om 0,60 kronor per aktie med måndagen den 2 maj 2011 som avstämningsdag för utdelningen.

· Ändring av bolagsordningen, innebärande bland annat att revisorns mandattid är tre år och att kallelse av aktieägare till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

· Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex. Till styrelseledamöter föreslås omval av Patrik Tigerschiöld, Madeleine Olsson-Eriksson, Fredrik Mattsson, Maris Hartmanis, Tord Lendau och Barbro Fridén. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Patrik Tigerschiöld. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med 770.000 kronor, varav 220.000 kronor till ordföranden och 110.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Förslaget innebär en höjning av styrelsearvodet om tio procent.

· Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med auktoriserade revisorn Birgitta Granquist som huvudansvarig, till revisor. Arvode till revisorn föreslås under mandattiden utgå enligt skälig kostnadsräkning.

· Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa årsstämma.

· Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Kallelse

Göteborg 25 mars 2011 VITROLIFE AB (Publ) Styrelsen

Kontaktpersoner: Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20 Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder, telefon 031-721 80 13

____________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ____________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452.

Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: . Hemsida: www.vitrolife.com (www.vitrolife.com)

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering fredagen den 25 mars 2011 kl. 11:00.

Show as PDF