Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Bokslutskommuniké 2010

08:30 / 9 February 2011 Vitrolife Press release

Ett kvartal med rekordomsättning avslutade året som lagt grunden för en högre tillväxttakt

Fjärde kvartalet

· Omsättningstillväxten var 29 procent (lokala valutor). Försäljningen uppgick till 81 MSEK (67), motsvarande en ökning om 20 procent i SEK. Omsättning för den under fjärde kvartalet förvärvade verksamheten i San Diego ingår med 5 MSEK. · Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 28 procent och uppgick till 9 MSEK (7). Rörelsemarginalen var 11 (10) procent. Engångskostnader om 0,3 MSEK ingår avseende förvärvet av Conception Technologies. Rörelseresultatet före FoU-kostnader ökade med 9 procent och uppgick till 18 MSEK (16). · Resultat före skatt uppgick till 11 MSEK (7). Nettoresultatet uppgick till -1 MSEK (11), vilket gav ett resultat per aktie om -0,04 SEK (0,56). · Det operativa kassaflödet var 21 MSEK (17). · Förvärv av produkter och tillverkningsenhet från Conception Technologies Inc., San Diego, USA. · Lansering av ny generation av tillväxtfaktorer och cytokiner för stamcellsodling.

Året i korthet

· Omsättningstillväxten var 17 procent (lokala valutor). Försäljningen uppgick till 298 MSEK (275), motsvarande en ökning om 8 procent i SEK. Omsättning för den förvärvade verksamheten i San Diego ingår med 5 MSEK. · Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 9 procent och uppgick till 33 MSEK (30). Rörelsemarginalen var 11 (11) procent. Justerat för engångskostnader om 2 MSEK relaterat till förvärvet av Conception Technologies ökade rörelseresultatet med 15 procent och uppgick till 35 MSEK (30) motsvarande en rörelsemarginal om 12 procent. Rörelseresultatet före FoU-kostnader ökade med 10 procent och uppgick till 76 MSEK (69). · Resultat före skatt ökade med 32 procent till 41 MSEK (31). Nettoresultatet uppgick till 29 MSEK (34). · Utdelning med 0,50 (0,40) SEK per aktie. · Samarbetsavtal slöts med Finn-Medi Research Ltd avseende stamcellsområdet. · Den kliniska studien med STEEN SolutionTM presenterade goda behandlingsresultat. · Samarbetsavtal slöts med University of Melbourne avseende utveckling av produkter för stamcellsodling. · Samarbetsavtal slöts med HertART Aps för utveckling av ny produktserie av laboratorietillbehör för fertilitetsbehandling. Lansering beräknad till första kvartalet 2011. En intresseandel i HertART Aps förvärvades av Vitrolife. · Goda kliniska resultat presenterades för multicenterstudien på Swemed SenseTM. ·  Ny studie visar förbättrad överlevnad med Perfadex®.

Efter periodens utgång

· Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 0,60 SEK (0,50) per aktie.

Göteborg den 9 februari 2011

Magnus Nilsson

Verkställande direktör


Queries should be addressed to: Magnus Nilsson,  CEO; phone +46 31 721 80 61 Anne-Lie Sveder, CFO, phone +46 31 721 80 13

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan. Produktions­anlägg­ningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/) Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om. Informationen lämnades för publicering den 9 februari 2011 kl. 08.30.

Show as PDF