Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Xvivo blir en mer fristående enhet inom Vitrolife

08:30 / 24 November 2011 Vitrolife Press release

Vitrolifes dotterbolag Xvivo, med verksamhet inom området transplantation av organ, befinner sig i en intensiv och spännande utvecklingsfas som nu kräver starkare fokus, och kommer därmed att bli en mer fristående enhet inom Vitrolife-koncernen. Vitrolifes tidigare VD Magnus Nilsson kommer som VD för Xvivo att kunna fokusera helt på denna verksamhetsgren. Det är styrelsens avsikt att föreslå aktieägarna att Magnus får möjlighet att köpa in sig och bli ägare till ca 15% i Xvivo. Xvivo får också en extern styrelse.Som meddelades den 31 oktober kommer Magnus Nilsson, efter nio år som VD för Vitrolife, att framöver fokusera på att leda dotterbolaget Xvivo Perfusion AB. Magnus kommer att rapportera till en separat, externt rekryterad styrelse. Fredrik Mattsson, Investment Director i Bure Equity AB, som också sitter i Vitrolife AB:s styrelse, kommer att bli ny styrelseordförande. Som ett led i denna renodling utsågs, som meddelades den 17 november, Thomas Axelsson till tf VD med fokus på fertilitetsaffären under tiden rekryteringsprocessen för att hitta en permanent VD pågår.

"Det känns mycket stimulerande att framöver på heltid kunna arbeta med att realisera det stora potentiella värde som vi ser i Vitrolifes transplantationsaffär. Jag startade en gång denna verksamhet och det känns väldigt stimulerande och utmanande att nu få jobba med att ta Steen Solution™ ut på marknaden", säger Magnus Nilsson.

I samband med att Magnus Nilsson byter befattning har hans anställningsförhållanden förhandlats om och det tidigare avtalet slutreglerats. Magnus Nilsson kommer som en följd av detta att erhålla en extra ersättning för vilken den totala kostnaden blir ca 3,3 MSEK, inkluderande pensionsavsättningar och sociala avgifter. Denna kostnad kommer att belasta resultatet för fjärde kvartalet 2011.

Vidare är det styrelsens avsikt att vid en kommande stämma föreslå Vitrolifes aktieägare att Magnus Nilsson får köpa in sig i dotterbolaget Xvivo enligt gällande marknadsvillkor. Förslaget beräknas omfatta ca 15% ägande och formerna är under utarbetande.

"Styrelsen anser att det är viktigt för Vitrolife att få in Magnus Nilsson som ägare i Xvivo. Magnus kunskaper inom transplantationsområdet, både vad gäller forskningen och de kommersiella aspekterna, är en stor tillgång i det fortsatta arbetet med att sätta Steen Solution™ på marknaden" säger Patrik Tigerschiöld, ordförande i Vitrolifes styrelse.

Göteborg 24 november 2011

VITROLIFE AB (publ)

Patrik Tigerschiöld

Styrelsens ordförande


För frågor hänvisas till: Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 22 Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 24 november 2011 kl. 08:30

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på ca 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/)

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1527536

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1527537

Show as PDF