Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport Januari – September 2011

08:30 / 27 October 2011 Vitrolife Press release

"31 procent försäljningstillväxt och rekordstarkt rörelseresultat"Tredje kvartalet

· Omsättningen ökade med 31 procent i lokala valutor tredje kvartalet. Försäljningen uppgick till 85 MSEK (68), motsvarande en ökning om 25 procent i SEK.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14 MSEK (6), vilket är mer än en fördubbling. Rörelseresultatet för Vitrolife är det starkaste någonsin för ett enskilt kvartal. Rörelsemarginalen uppgick till 17 procent (9). Rörelseomkostnaderna som andel av försäljningen minskade till 51 procent (60). Rörelseresultatet före FoU-kostnader uppgick till 24 MSEK (17), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 28 procent (26).

· Resultat före skatt ökade med 37 procent till 15 MSEK (11). Nettoresultatet uppgick till 10 MSEK (11), beräknad skatt ingår med 5 MSEK (0). Betalning av skatt sker tidigast under första kvartalet 2012. Resultat per aktie uppgick till 0,49 SEK (0,55).

· Det operativa kassaflödet var 14 MSEK (7). Förändringen mot föregående år hänför sig främst till ökning av kundfordringar som en följd av ökande försäljning samt ökad tillväxt för bolaget som helhet.

· Ökad tillväxtpotential för Vitrolife i Kina - regulatoriskt godkännande av instrument som används vid provrörsbefruktning (IVF behandlingar).

· Regulatoriskt godkännande av aspirationsnålar i Japan på den näst största IVF marknaden globalt.

· Amerikansk studie med STEEN Solution™ påbörjad och fyra kliniker har hittills genomfört transplantationer.

· Utvecklingen fortsätter av nya kliniska stamcellsmedier.

Januari-September

· Omsättningen ökade med 30 procent i lokala valutor under årets första tre kvartal. Försäljningen uppgick till 261 MSEK (217), motsvarande en ökning om 20 procent i SEK.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 37 MSEK (25), vilket motsvarar en ökning med 51 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 14 procent (11). Rörelseomkostnaderna som andel av försäljningen minskade till 52 procent (57). Rörelseresultatet före FoU-kostnader uppgick till 70 MSEK (58), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 27 procent (27).

· Resultat före skatt ökade med 35 procent och uppgick till 41 MSEK (30). Nettoresultatet uppgick till 29 MSEK (30), beräknad skatt ingår med 13 MSEK (0). Betalning av skatt sker tidigast under första kvartalet 2012. Resultat per aktie uppgick till 1,45 SEK (1,54).

Göteborg den 27 oktober 2011

VITROLIFE AB (publ)

Magnus Nilsson

Verkställande direktör


Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/) Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 27 oktober 2011 kl. 08:30

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1501585

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1501586

Show as PDF