Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Ny studie visar förbättrad överlevnad med Perfadex

13:31 / 30 August 2010 Vitrolife Press release

En nyligen publicerad studie i The Journal av Heart and Lung transplantation visar att de patienter som är svårast sjuka före lungtransplantationen har bättre ettåröverlevnad vid användning av Perfadex som förvaringslösning av donatorlungorna jämfört med UW-lösning. Dessutom löpte de patienter som fick lungor förvarade i Perfadex signifikant lägre risk att drabbas av behandlingskrävande avstötningsreaktioner.

Forskare på John Hopkins institutet i Baltimore, USA, har sammanställt data från den nationella databasen UNOS där de har studerat kliniska resultat efter 4455 transplantationer mellan åren 2005 och 2008. 93 procent av patienterna hade fått lungor förvarade i Perfadex, resterande hade fått lungor förvarade i UW.

När hela materialet analyserades sågs ingen signifikant förbättrad ettårsöverlevnad med Perfadex, men när man specifikt tittade på den halvan av patientunderlaget som var sjukast före transplantationen och därmed löpte större risk att avlida inom ett år var skillnaden signifikant. I Perfadex gruppen överlevde 81,5 procent mot 73,5 procent i UW gruppen. Forskargruppen kunde också se att det var större risk att drabbas av behandlings­krävande avstötningsreaktioner i UW gruppen.

"Mycket spännande att se det i studier bekräftas, som vi fått höra av klinikerna, att Perfadex är det bästa som kan användas vid organförvaringen inför lungtransplantation för patienterna. Detta är förstås varför Vitrolifes preparat numera används vid nästan alla lungtransplantationer världen över. Denna position på marknaden för bolaget är mycket fördelaktig för lanseringen av Vitrolifes banbrytande Steen Solution® produkt som kan öka antalet användbara organ för transplantation" säger Dr. Magnus Nilsson VD för Vitrolife.

Göteborg 30 augusti 2010

Magnus Nilsson

Verkställande direktör

Kontaktpersoner:

VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder, telefon 031-721 80 13

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har idag cirka 180 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan. Produktions­anläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: . Hemsida: www.vitrolife.com (www.vitrolife.com)

Show as PDF