Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Mindre blödning och smärta med Vitrolife's nål för ägguttag visar multicenterstudie

08:30 / 1 July 2010 Vitrolife Press release

Swemed Sense™ nålen visar på mindre smärta och blödning jämfört med en konventionell nål för ägguttag. Resultatet av den multicenterstudie som genomförts i Sverige presenterades igår under den pågående ESHRE konferensen i Rom.

"Ägguttagsnålen Swemed Sense™ möjliggör ett nytt sätt att arbeta, som är mer gynnsamt för patienter och samtidigt uppfyller alla övriga kvalitetskrav på en nål för ägguttag", säger Dr. Matts Wikland, verksam på Fertilitetscentrum i Göteborg, då han presenterade resultaten av studien på det årliga mötet för ESHRE, det Europeiska Sällskapet för Human Reproduktion och Embryologi. Konferensen har pågått sedan i söndags och samlat cirka 8000 internationella deltagare.

I studien har man undersökt hur smärtupplevelsen hos kvinnor som genomgår ägguttag inför provrörs­befruktning skiljer sig åt om en ny nål med tunnare spets (Swemed Sense™) används, jämfört med en konventionell tjockare nål.  Resultaten visar att en nål med tunnare spets ger mindre smärta och blödning jämfört med en konventionell nål. Tiden för att plocka ut ägg och antalet oskadda ägg skilde sig inte åt i de båda grupperna.

Göteborg 1 juli 2010

Magnus Nilsson

Verkställande direktör

Kontaktpersoner:

VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61

Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 170 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF