Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport Januari - Juni 2010

08:30 / 15 July 2010 Vitrolife Press release

God tillväxt i omsättning och lönsamhet med fortsatta strategiska investeringar

 

Perioden januari - juni

· Tillväxten i lokala valutor var 14 procent. Försäljningen uppgick till 149 MSEK (142), motsvarande en ökning om 5 procent i SEK. · Rörelseresultatet före FoU kostnader ökade med 14 procent och uppgick till 41 MSEK (36). · Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 13 procent och uppgick till 19 MSEK (17). Rörelsemarginalen var 13 (12) procent. · Nettoresultatet uppgick till 19 MSEK (16).

Andra kvartalet i korthet:

· Tillväxten i lokala valutor var 13 procent. Försäljningen uppgick till 73 MSEK (70), motsvarande en ökning om 4 procent i SEK. · Rörelseresultatet före FoU kostnader ökade med 7 procent och uppgick till 20 MSEK (19). · Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 11 procent och uppgick till 9 MSEK (8). Rörelsemarginalen var 12 (11) procent. · Nettoresultatet uppgick till 9 MSEK (7)  vilket gav ett resultat per aktie om 0,48 SEK (0,38). · Det operativa kassaflödet var 13 MSEK (12). · Utdelning med 0,50 SEK per aktie. · Den kliniska studien med STEEN Solution™ presenterade goda behandlingsresultat. · Samarbetsavtal slöts med University of Melbourne avseende utveckling av produkter för stamcellsodling. · Samarbetsavtal slöts med HertART Aps för utveckling av ytterligare fertilitetsprodukter. · Goda kliniska resultat presenterade för multicenterstudien på Swemed Sense™.

Göteborg 15 juli 2010

Magnus Nilsson

Verkställande direktör

Kontaktpersoner:

VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61

Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 180 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 15 juli 2010 klockan 08.30.

Show as PDF