Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Klinisk studie visar att STEEN Solution™ metoden kan öka antalet tillgängliga lungor för transplantation.

16:30 / 19 May 2010 Vitrolife Press release

Resultatet av HELP (Human ex vivo Lung Perfusion)- studien med STEEN Solution™ visar att transplantation med ex vivo utvärderade lungor var minst lika bra som i kontrollgruppen. Den slutsatsen presenterades under ISHLT kongressen i Chicago i april månad.

Resultaten efter transplantationer med ex vivo utvärderade lungor, var enligt studieansvarig Dr. Marcello Cypel, minst lika bra som i kontrollgruppen. Detta är anmärkningsvärt då 19 av 22 av de utvärderade lungorna före ex vivo utvärdering bedömdes ha sämre kvalitet än de i kontrollgruppen. Studien visar därmed att man med hjälp av ex vivo utvärdering av lungor kan öka antalet lungtransplantationer utan att risken för komplikationer hos patienten ökar.

Totalt innefattar studien 22 lungtransplanterade patienter i gruppen med ex vivo utvärderade lungor. De övriga 136 lungtransplanterade patienterna som transplanterades med konventionell metod i Toronto under studieperioden utgjorde en kontrollgrupp. Resultaten från den kanadensiska HELP-studien på ex vivo utvärdering av lungor med STEEN Solution™, presenterades under den internationella lung- och hjärttransplantationskongressen ISHLT i april. Studien kommer att publiceras i vetenskaplig tidskrift inom ett par månader.

Med STEEN Solution™- utvärderingsmetod ökar antalet tillgängliga organ som kan transplanteras väsentligt då mindre än 20 procent av de lungor som doneras transplanteras, t ex i USA, på grund av osäkerhet vad gäller organets funktion. På sikt kan STEEN Solution™-metoden medföra en fem till tiodubbling av antalet utförda lungtransplantationer då metoden dessutom medger att andra typer av donatorer kan användas. Behovet av donerade organ för transplantation överstiger idag väsentligen tillgången.

Göteborg 19 maj 2010

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 170 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF