Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport Januari – Mars 2010

08:30 / 27 April 2010 Vitrolife Press release

Fortsatt stark underliggande tillväxt med god lönsamhet och kassaflöde

  • Tillväxten i lokala valutor var 15 procent. Försäljningen uppgick till 75 MSEK (72), motsvarande en ökning om 5 procent i SEK.
  • Rörelseresultatet före FoU kostnader ökade med 21 procent och uppgick till 21 MSEK (17).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 14 procent och uppgick till 10 MSEK (9). Rörelsemarginalen var 13 (12) procent.
  • Nettoresultatet uppgick till 10 MSEK (8), vilket gav ett resultat per aktie om 0,50 SEK (0,43).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7 MSEK (-3).
  • Den kliniska studien med STEEN Solution™ avslutades under perioden.
  • Samarbetsavtal slöts med Finn-Medi Ltd avseende stamcellsområdetGöteborg 27 april 2010Magnus NilssonVerkställande direktörKontaktpersoner:VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 170 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 27 april 2010 klockan 08.30.

Show as PDF