Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife tecknar licensavtal gällande patent och know-how för media avsett för odling av pluripotenta stamceller

16:45 / 30 March 2010 Vitrolife Press release

I och med tecknandet av licensavtalet säkrar Vitrolife exklusiva och världsomspännande rättigheter att utveckla, tillverka och sälja odlingmedier för pluripotenta stamceller. Kontraktet tecknades med Finn-Medi Research Ltd, den avtalspartner till Regea Institute for Regenerative Medicine, där utvecklingen har skett. Regea är en självständig institution vid universitetet i Tammerfors, Finland.

"Stamcellsområdet upplever en stark tillväxt, inte minst sedan president Obama hävde begränsningen av federala anslag till forskning om nya stamcellslinjer”, säger Anna Mårtensson, affärsområdeschef för stamceller på Vitrolife. Det uppskattade värdet av den totala mediemarknaden för stamceller uppgick till ca 250 miljoner dollar under 2008, ungefär två gånger den globala IVF mediemarknaden och med en årlig tillväxttakt på 12 procent. Vitrolifes fokusområde omfattar den kliniska delen av totalmarknaden.

Produkten kommer att vara det första GMP producerade och kliniskt graderade mediet för derivering och odling av humana embryonala stamceller (hESC) och inducerad pluripotenta stamceller (iPS-celler), vilket kommer att medföra att specialiserade labb som utvecklar stamcellsterapier lättare skall kunna få en slutprodukt godkänd för klinisk användning.

Göteborg 30 mars 2010

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 170 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF