Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Valberedningens förslag till styrelseledamöter m m i Vitrolife AB (publ)

17:15 / 23 March 2010 Vitrolife Press release

Valberedningen i Vitrolife, som utsågs i enlighet med årsstämmans beslut, består av: Henrik Blomquist, företräder Bure Equity AB Johan Ståhl, företräder Lannebo Fonder Martin Lewin, företräder Eccenovo AB Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Madeleine Olsson-Eriksson, Fredrik Mattsson, Maris Hartmanis, Tord Lendau samt nyval av Barbro Fridén (divisionschef för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset). Styrelseledamoten Semmy Rülf har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Patrik Tigerschiöld. Arvode till styrelsen föreslås utgå med 700 000 kronor, varav 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Förslaget innebär att det totala styrelsearvodet är oförändrat från föregående år. Vidare föreslår valberedningen att en ny valberedning inrättas inför 2011 års årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas på samma sätt som tidigare genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2010 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.   För ytterligare information kontakta Henrik Blomquist, valberedningens ordförande, telefon 08-614 00 20 Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 170 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 23 mars 2010 klockan 17.15.

Show as PDF