Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

14:30 / 24 March 2010 Vitrolife Press release

Vid Vitrolife AB:s årsstämma måndagen den 26 april 2010 kommer bl a följande förslag att framläggas:

  • En utdelning om 0,50 kronor per aktie och torsdagen den 29 april 2010 som avstämningsdag för utdelning.
  • Till styrelseledamöter föreslås omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Madeleine Olsson-Eriksson, Fredrik Mattsson, Maris Hartmanis, Tord Lendau samt nyval av Barbro Fridén (divisionschef för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset). Styrelseledamoten Semmy Rülf har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Patrik Tigerschiöld. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med 700 000 kronor, varav 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.
  • En ny valberedning skall utses inför årsstämman 2011 enligt tidigare tillämpad modell. Denna modell innebär att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av tredje kvartalet 2010 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största aktieägaren o s v. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa årsstämma.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.Bilaga: KallelseGöteborg 24 mars 2010Vitrolife AB (Publ)Kontaktpersoner:Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20 Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 170 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 24 mars 2010 klockan 14.30.

Show as PDF