Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Bokslutskommuniké 2009

08:30 / 10 February 2010 Vitrolife Press release

Q4: En stark avslutning på ett rekordår för Vitrolife

 • Omsättningen ökade med 14 procent för fjärde kvartalet och uppgick till 67 MSEK (59). Räknat i lokala valutor var tillväxten 15 procent. För helåret uppgick försäljningen till 275 MSEK (225), motsvarande en ökning om 22 procent. Försäljningstillväxten i lokala valutor uppgick till 10 procent.
 • Bruttomarginalen var 70 procent (70) för fjärde kvartalet. Bruttoresultatet ökade med 15 procent och uppgick till 47 MSEK (41). För helåret var bruttomarginalen 70 procent (69) och bruttoresultatet uppgick till 193 MSEK (156), motsvarande en ökning om 23 procent.
 • Under sista kvartalet ökade rörelseresultatet (EBIT) med 21 procent och uppgick till 7 MSEK (5). Rörelsemarginalen var 10 (9) procent. Rörelseresultatet för helåret var 30 MSEK (27), motsvarande en rörelsemarginal om 11 (12) procent. Det innebär en ökningstakt med 12 procent. Rensat för engångskostnader poster bestående av flyttkostnader samt bud på MediCult under första halvåret var ökningstakten 18 procent.
 • Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader ökade under fjärde kvartalet med 23 procent och uppgick till 16 MSEK (13), motsvarande en marginal om 24 procent (22). För helåret 2009 var motsvarande ökning 19 procent och uppgick till 69 MSEK (58). Det innebär en marginal om 25 procent (26).
 • Koncernens nettoresultat ökade med 14 procent under fjärde kvartalet rensat för aktivering av uppskjuten skattefordran i skattemässigt underskottsavdrag om 4 MSEK (4). Nettoresultatet blev 11 MSEK (10), vilket ger ett resultat per aktie om 0,56 SEK (0,51). Nettoresultatet för helåret blev 34 MSEK (30), vilket ger ett resultat per aktie om 1,75 SEK (1,52)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet var 17 MSEK (16). Kassaflödet för året uppgick till 42 MSEK (43).
 • Nettofordran uppgick till 6 MSEK (7).
 • Soliditeten uppgick till 87 procent (85).
 • Vitrolife förvärvade sin distributör i Storbritannien och Irland, IVF Limited.
 • VINNOVA meddelade att de kommer stödja Vitrolifes forskningsprojekt kring stamceller med 3,6 MSEK.
 • Patientrekryteringen av den kliniska studien i Kanada med STEEN Solution™ avslutad efter periodens utgång.
 • Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 0,50 SEK per aktie Göteborg 10 februari 2010Magnus NilssonVerkställande direktörKontaktpersoner:VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 160 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 10 februari 2010 klockan 08.30.

Show as PDF