Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari - september 2010

08:30 / 2 November 2010 Vitrolife Press release

God underliggande tillväxt med fortsatta strategiska investeringar och förbättrad tillväxtpotential

 

Perioden i korthet

· Tillväxten i lokala valutor var 13 procent. Försäljningen uppgick till 217 MSEK (207), motsvarande en ökning om 4 procent i SEK. · Rörelseresultatet före FoU-kostnader ökade med 11 procent och uppgick till 58 MSEK (53). · Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 3 procent och uppgick till 25 MSEK (24). Rörelsemarginalen var 11 (11) procent. Justerat för engångskostnader om 2 MSEK relaterat till förvärvet av Conception Technologies (se nedan händelser efter periodens utgång)ökade rörelseresultatet med 10 procent och uppgick till 26 MSEK (24).  · Nettoresultatet uppgick till 30 MSEK (23). · Utdelning med 0,50 (0,40)SEK per aktie.

Tredje kvartalet

· Tillväxten i lokala valutor var 11 procent. Försäljningen uppgick till 68 MSEK (65), motsvarande en ökning om 4 procent i SEK. · Rörelseresultatet före FoU-kostnader var i princip oförändrad mot föregående år och uppgick till 17 MSEK (17).  · Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 18 procent och uppgick till 6 MSEK (7). Rörelsemarginalen var 9 (11) procent. Justerat för engångskostnader om 1 MSEK relaterat till förvärvet av Conception Technologies (se nedan händelser efter periodens utgång) var rörelseresultatet oförändrat jämfört med föregående år och uppgick till 7(7) MSEK. · Nettoresultatet uppgick till 11 MSEK (7), vilket gav ett resultat per aktie om 0,55 SEK (0,37). · Det operativa kassaflödet var 7 MSEK (15). · Ny studie visar förbättrad överlevnad med Perfadex. · Lansering av ny generation av tillväxtfaktorer och cytokiner för stamcellsodling. · Utveckling av ny kompletterande produktserie av laboratorietillbehör för fertilitetsbehandling tillsammans med HertART.

Efter periodens utgång

· Förvärv av produkter och tillverkningsenhet från Conception Technologies Inc, San Diego, USA. Detta innebär breddande av fertilitetsproduktlinjen och ökad marknadsposition i framför allt Nordamerika.

Göteborg 2 november 2010

Magnus Nilsson

Verkställande direktör


Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder, telefon 031-721 80 13

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 180 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan. Produktions­anläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/)   Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 2 november 2010 kl. 08.30.

Show as PDF