Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-juni 2009

11:00 / 15 July 2009 Vitrolife Press release

Stark omsättnings- och vinsttillväxt - ökade FoU- och marknadssatsningar

  • Omsättningen ökade med 24 procent under andra kvartalet och uppgick till 70,2 MSEK (56,6). Försäljningen för första halvåret uppgick totalt till 142,0 MSEK (115,2).
  • Bruttoresultatet för andra kvartalet ökade med 27 procent till 50,0 MSEK (39,3) och bruttomarginalen var 71 procent (70). Bruttoresultatet för första halvåret uppgick till 99,2 MSEK (79,9).
  • För andra kvartalet uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 7,8 MSEK (6,0), en ökning med 30 procent motsvarande en rörelsemarginal om 11,1 procent (10,6). Rensat för engångskostnader (bud- och flyttrelaterade kostnader) hänförliga till första kvartalet var rörelsemarginalen 14 procent (14) för första halvåret. Vitrolife fullföljer samtidigt strategin att öka satsningarna på marknadsföring och produktportföljsutveckling samt att bygga ut supportorganisationen.
  • Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader ökade under andra kvartalet med 38 procent till 18,8 MSEK (13,6), motsvarande en marginal om 27 procent (24).
  • Koncernens nettoresultat för andra kvartalet uppgick 7,4 MSEK (6,0), en ökning med 22 procent och ett resultat per aktie om 0,38 SEK (0,31). Koncernens nettoresultat uppgick till 15,9 MSEK (14,3) för första halvåret. I nettoresultatet ingår engångskostnader hänförliga till budet på MediCult a/s samt flyttkostnader tillsammans uppgående till 3,9 MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes under andra kvartalet och uppgick till 12,2 MSEK (14,6).
  • Soliditeten uppgick till 87 procent (83).
  • Ny marknadsorganisation etablerades i Japan.
  • Hitills mycket goda kliniska resultat från transplantationsstudien i Canada med STEEN solution™.
  • Utdelning med 0,40 SEK per aktie.Göteborg 15 juli 2009Magnus NilssonVerkställande direktörKontaktpersoner:VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 160 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 15 juli 2009 klockan 11.00.

Show as PDF