Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Nya försäljningsmöjligheter för Vitrolife i Kina

15:30 / 1 April 2009 Vitrolife Press release

Vitrolife etablerar en försäljningsorganisation i Peking, Kina i linje med strategin att verka med egen organisation på nyckelmarknader. Den kinesiska marknaden för fertilitetsbehandlingar är den tredje största i världen och den snabbast växande i fråga om antal behandlingar.

Vitrolife är marknadsledande på försäljning av medieprodukter inom fertilitetsområdet i Kina. Under de senaste åren har vi mer än fördubblat omsättningen och fortsätter att växa. För att befästa vår ställning som den dominerande aktören på marknaden i landet är därför logiskt att inrätta ett eget försäljningskontor i Kina. ”Med lokal närvaro på marknaden kommer vi att förbättra våra relationer med kunder och myndigheter samt förbättra logistiken för slutkund och i ett större sammanhang så kommer etableringen i Kina betyda mycket för att öka möjligheterna till en snabbare utveckling för Vitrolife i hela Asien", säger Vitrolife's VP Marketing & Sales Nils Sellbom. Vårt kinesiska försäljningskontor kommer att ledas av Dr Joe Zhengzhu Jin, som har stor del i byggandet av bolagets redan starka position på den kinesiska marknaden på Vitrolife. "Jag ser etableringen av ett lokalt försäljningskontor som ett viktigt steg i vår fortsatta marknadsutveckling i Kina genom att den ger oss ännu bättre möjligheter till tekniskt stöd och service direkt till våra kunder och partners där", säger Dr Jin. Göteborg 1 april 2009 Magnus Nilsson Verkställande Direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 150 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF