Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kommuniké från årsstämma

08:30 / 28 April 2009 Vitrolife Press release

På Vitrolifes årsstämma igår den 27 april beslutades bl.a. följande:

  • Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2008 med 0,40 kr per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till den 30 april 2009.
  • Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Fredrik Mattsson, Madeleine Olsson-Eriksson, Semmy Rülf, Tord Lendau samt Maris Hartmanis, i enlighet med valberedningens förslag.
  • Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet med 247.300 kronor genom indragning av 247.300 återköpta aktier samt ökning av aktiekapitalet med 391.057,14 kronor genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapital (fondemission) beviljades.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande cirka 9,8 procent av bolagets aktiekapital.
  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, högst 10 procent av bolagets aktier. På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman beslutade styrelsen att utnyttja detta bemyndigande.
  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman valdes Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.Göteborg 28 april 2009StyrelsenKontaktpersoner:VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 150 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering den 28 april 2009 klockan 8.30.

Show as PDF