Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-mars 2009

11:00 / 27 April 2009 Vitrolife Press release

Q1: Stark avslutning på ett rekordkvartal

 • Omsättningen ökade med 22 procent till 71,8 MSEK (58,7). Räknat i lokala valutor var tillväxten 4 procent. Mars månad isolerat ökade med 38 procent och var den bästa månaden någonsin för Vitrolife.
 • Bruttoresultatet ökade med 21 procent till 49,2 MSEK (40,5), bruttomarginalen var 69 procent (69).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 12,4 MSEK (10,6) en ökning med 19 procent rensat för engångskostnader hänförliga till budet på MediCult a/s samt flytt till nya lokaler som tillsammans uppgick till 3,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 18 procent (18).
 • Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 21,0 MSEK (18,3) en ökning med 19 procent rensat för engångskostnader hänförliga till budet på MediCult a/s samt flytt till nya lokaler, motsvarande en rörelsemarginal på 29 procent (31).
 • Koncernens nettoresultat uppgick till 12,4 MSEK (8,3) en ökning med 48 procent rensat för engångskostnader hänförliga till budet på MediCult a/s samt flytt till nya lokaler, vilket ger ett resultat per aktie om 0,62 SEK (0,41). Inklusive engångskostnader uppgick resultatet till 8,6 MSEK (8,3), vilket ger ett resultat per aktie om 0,43 SEK (0,41).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkades under perioden av minskade rörelseskulder till följd av betalningar relaterade till flytten till nya lokaler, och uppgick till -3,2 MSEK (6,7).
 • Soliditeten uppgick till 86 procent (84).
 • Vitrolife förvärvade ytterligare 10 procent av aktierna i det italienska dotterbolaget A.T.S. Srl.
 • Swemed Sense™ godkänd av amerikanska Food and Drug Administration (FDA)
 • Vitrolife öppnade nytt försäljningskontor i Kina.
 • Bud lades på MediCult a/s vilket senare drogs tillbaka
 • Ny marknadsorganisation etablerades i Japan efter kvartalets utgångGöteborg 27 april 2009Magnus NilssonVerkställande direktörKontaktpersoner:VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 150 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering den 27 april 2009 klockan 11.00.

Show as PDF