Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife informerar om nytt datum för bokslutskommuniké

15:30 / 10 February 2009 Vitrolife Press release

Med anledning av det frivilliga aktiebyteserbjudandet som lämnats till aktieägarna i MediCult a/s har styrelsen i Vitrolife beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för 2008 till torsdagen den 12 februari. Anledningen är att ge mottagarna av det frivilliga erbjudandet mer tid och bättre möjligheter att utvärdera erbjudandet.

I samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén kommer en telefonkonferens med bolagets VD Magnus Nilsson att hållas.

Tid: torsdagen den 12 februari 2009 kl. 14.00 Telefonnummer: 08-505 201 10 Konferensnamn: Vitrolife

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com, under sektionen Investors/News. Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer 08-505 203 33, användarkod 825821.

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 150 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering den 10 februari 2009 klockan 15.30.

Show as PDF