Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Offentliggörande av erbjudandehandling avseende budet på MediCult

08:00 / 4 February 2009 Vitrolife Press release

Den 14 januari 2009 offentliggjorde Vitrolife AB (publ) (”Vitrolife”) sin avsikt att lämna ett frivilligt erbjudande till aktieägarna i MediCult a/s (”MediCult”) att förvärva samtliga utestående aktier i MediCult mot vederlag i form av nya aktier i Vitrolife (”Erbjudandet”).

Erbjudandehandling (offer document) avseende Erbjudandet finns nu tillgänglig på www.vitrolife.com och www.carnegie.no samt kan beställas från Carnegie ASA, telefon +47 22 00 93 00, eller Vitrolife, telefon 031-721 80 00.

Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på engelska och avses även, efter fullföljd av Erbjudandet, läggas till grund för de nya Vitrolife-aktiernas upptagande till handel på NASDAQ OMX Stockholm.

Detta meddelande får inte distribueras eller återges, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller Sydafrika, och utgör inte något erbjudande, eller del därav, att förvärva, sälja, byta eller teckna något finansiellt instrument i Vitrolife eller MediCult till någon person i USA, Kanada, Australien, Japan eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken lämnandet av Erbjudandet eller överlåtelse av aktier i enlighet därmed skulle strida mot tillämplig lagstiftning i sådan jurisdiktion. Meddelandet utgör inte heller någon begäran om att någon skall rösta på visst sätt eller ge sitt godkännande i någon sådan jurisdiktion, och inte heller får någon försäljning, utgivande eller överlåtelse av de finansiella instrument som avses i detta meddelande ske i strid med tillämplig lagstiftning i någon jurisdiktion. Erbjudandet kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där detta skulle stå i strid med tillämplig lagstiftning i sådan jurisdiktion eller (förutom i Norge) skulle erfordra registrering eller godkännande av en erbjudandehandling, och ej heller genom post eller annat nationellt eller internationellt kommunikationsmedel (bland annat, men inte begränsat till, fax, telefon och Internet), eller någon inrättning tillhörande en börs eller marknadsplats, i USA, Kanada, Australien, Japan eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt, med sådant kommunikationsmedel eller genom sådan inrättning i någon sådan jurisdiktion. De nya Vitrolife-aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt US Securities Act 1933 och får inte utbjudas till försäljning eller säljas i USA om inte sådan registrering sker eller ett undantag från sådan registrering är tillämpligt. De nya Vitrolife-aktierna bjuds inte ut till försäljning till allmänheten i USA.

Göteborg 4 februari 2009

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 150 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering den 4 februari 2009 klockan 8.00. Detta är en översättning av det engelska pressmeddelandet. Vid avvikelser mellan det engelska pressmeddelandet och denna översättning gäller den engelska versionen. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA.

Show as PDF