Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VITROLIFE AB (publ)

08:00 / 4 February 2009 Vitrolife Press release

Aktieägarna i Vitrolife AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 19 februari 2009 klockan 18.00 i bolagets lokaler, Gustaf Werners gata 2, Västra Frölunda.

Anmälan m m En aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara upptagen som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 13 februari 2009, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 13 februari 2009 klockan 12.00.

Anmälan skall ske skriftligen till Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg, att: Anita Ahlqvist, på telefon 031-721 80 83, på telefax 031-721 80 90 eller via e-post till . Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. För aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på www.vitrolife.com. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 13 februari 2009 och berörda aktieägare måste därför meddela förvaltaren i god tid dessförinnan.

I Vitrolife finns 19.800.157 aktier och röster.

Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en justeringsperson 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande 8. Stämmans avslutande

Emissionsbemyndigande (punkt 7) Den 14 januari 2009 offentliggjorde Vitrolife sin avsikt att lämna ett erbjudande till aktieägarna i MediCult a/s att förvärva samtliga aktier i MediCult mot vederlag i form av nya aktier i Vitrolife (”Erbjudandet”). Erbjudandet är villkorat bland annat av att bolagsstämman i Vitrolife bemyndigar styrelsen att emittera nya aktier i Vitrolife som vederlag i Erbjudandet. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport. Verkställande direktören föreslås bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För ytterligare information om Erbjudandet, se Vitrolifes pressmeddelande den 14 januari 2009 och den erbjudandehandling (offer document) som avses offentliggöras omkring den 4 februari 2009 och som kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på www.vitrolife.com.

Göteborg i februari 2009 Styrelsen för Vitrolife AB (publ)

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 150 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering den 4 februari 2009 klockan 8.00.

Show as PDF