Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Bokslutskommuniké 2008

08:00 / 12 February 2009 Vitrolife Press release

Q4: Vitrolife avslutar rekordstarkt 2008 med bästa försäljningen och kassaflödet någonsin

• Omsättningen ökade med 19 procent till 225,1 MSEK (188,9). Räknat i lokala valutor var tillväxten 17 procent. Under fjärde kvartalet uppgick försäljningen till 59,0 MSEK (47,5), motsvarande en ökning med 24 procent. I lokala valutor var tillväxten 12 procent.

• Bruttomarginalen var 69 procent (69). Bruttoresultatet ökade med 21 procent till 156,3 MSEK (129,7). För fjärde kvartalet ökade bruttoresultatet med 28 procent till 41,2 MSEK (32,1) och bruttomarginalen var 70 procent (68).

• Rörelseresultatet uppgick till 29,1 MSEK (21,0) motsvarande rörelsemarginal om 13 procent exklusive engångskostnad för flytt till ny produktionsanläggning. Det innebär en ökningstakt med 38 procent. Rörelseresultatet inklusive engångskostnad uppgick till 27,1 MSEK (21,0). För fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet med 135 procent till 7,5 MSEK (3,2) exklusive engångskostnad för flytt motsvarande en rörelsemarginal om 13 procent. Rörelseresultatet inklusive engångskostnad uppgick till 5,5 MSEK (3,2).

• Rörelseresultatet, före forsknings- och utvecklingskostnader om 30,7 MSEK, ökade med 21 procent till 57,8 MSEK (47,9). Detta motsvarar en marginal om 26 procent (25). För fjärde kvartalet var ökningen 27 procent till 13,3 MSEK (10,4).

• Koncernens nettoresultat ökade med 32 procent rensat för aktivering av uppskjuten skattefordran i skattemässiga underskottsavdrag om 4,1 MSEK (16,4) MSEK. Nettoresultatet blev 30,2 MSEK (36,1), vilket ger ett resultat per aktie om 1,52 SEK (1,82). För fjärde kvartalet var nettoresultatet 9,8 MSEK (7,9) och resultat per aktie 0,51 SEK (0,40).

• Soliditeten uppgick till 85 procent (85).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 101 procent och uppgick till 42,8 MSEK (21,3). Kassaflödet för fjärde kvartalet var 15,7 MSEK (3,3).

• Inflyttning i och driftsättning av ny mer effektiv produktionsanläggning i Göteborg genomfördes framgångsrikt under det fjärde kvartalet.

• Fortsatta återköp av egna aktier under perioden. Totalt återköptes 247 300 aktier under året.

• De fyra första transplantationerna med STEEN Solution™ genomfördes framgångsrikt i Kanada samt två transplantationer med STEEN Solution™ genomfördes i Manchester, England. Efter periodens utgång har ytterligare en transplantation genomförts i Kanada.

• Planenligt förvärv av ytterligare 10 procent i det italienska dotterbolaget A.T.S. efter periodens utgång.

• Bud på MediCult a/s lämnat efter periodens utgång.

Göteborg 12 februari 2009

Styrelsen

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 150 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering den 12 februari 2009 klockan 8.00.

Show as PDF