Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife förvärvar IVF Limited och startar direktförsäljning av fertilitetsmedier i Storbritannien och Irland

08:30 / 2 November 2009 Vitrolife Press release

Vitrolife tar över marknadsföring och försäljning av fertilitetsmedier i egen regi i Storbritannien och Irland. ”Förvärvet ligger i linje med Vitrolifes strategi att verka med egen personal och egen ledning på de viktigaste marknaderna”, säger Magnus Nilsson, VD för Vitrolife.

IVF Ltd har sedan 2002 ansvarat för försäljning och distribution av Vitrolifes fertilitetsmedier i Storbritannien och Irland medan försäljning av instrumentprodukter, såsom nålar och pipetter, har skett i egen regi.

I Storbritannien genomförs årligen uppskattningsvis 50,000 IVF cykler där Vitrolifes produkter är relevanta. Marknadspotentialen för Vitrolifes produktsortiment i Storbritannien motsvarar 85-100 MSEK.

”Från och med 2 november 2009 kommer Vitrolife kunna erbjuda våra kunder ett i det närmaste komplett sortiment av produkter och service genom att tillhandahålla både odlingsmedia och instrument för IVF-behandling direkt från oss. Vitrolife vill tacka IVF Ltd och dess personal för åren av framgångsrikt och hängivet arbete de lagt ner på försäljning och kundsupport av våra produkter i Storbritannien”, säger Nils Sellbom, Marknads- och försäljningsdirektör för Vitrolife.

I samband med övertagandet kommer IVF Ltd att byta namn till Vitrolife Ltd.

Göteborg 2 November 2009

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 160 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Japan och England. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 2 november 2009 klockan 08.30.

Show as PDF