Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife erhåller forskningsbidrag från VINNOVA för utveckling av morgondagens kliniska stamcellsmedier

11:45 / 18 November 2009 Vitrolife Press release

Genom en pressrelease igår offentliggjorde VINNOVA att de kommer att stödja Vitrolifes forskningsprojekt för optimerade odlingsmedier för att möjliggöra klinisk användning av stamceller, med 3,6 miljoner kronor. ”Det är ett mycket glädjande besked som möjliggör en intensivare satsning inom ett område vi tror mycket på för framtiden”, säger Magnus Nilsson, VD för Vitrolife.

Stamcellsforskningen angriper kärnproblemen inom behandling av stora folksjukdomar såsom exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar och diabetes. Med dagens metoder är animaliska substanser en förutsättning för att stödja stamcellers tillväxt, differentiering och genetiska stabilitet. Dessa utgör dock en begränsning av stamcellers möjlighet att användas inom klinisk cellterapi, då de animaliska deriveringarna ökar risken för immunologiska reaktioner vid transplantationer. Nya forskningsresultat inom stamcellsterapi öppnar möjligheter för modernare, effektivare och helt nya behandlingsmetoder.

"Vi har under många år framgångsrikt utvecklat kliniska medier för assisterad befruktning och våra kunskaper om cellers olika behov och hur man optimerar odlingsförhållanden gör att vi ser möjligheter att snabbare utveckla och nå marknaden med ett medium för odling av stamceller avsedda för klinisk cellterapi”, säger Dr Christer Silversand, vetenskapligt ansvarig inom Vitrolifes forskningsorganisation. "Samarbetet med Cellartis och Sahlgrenska sjukhuset innebär värdefull klinisk och grundvetenskaplig expertis inom området”.

Göteborg 18 november 2009

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 160 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF