Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife avser att lägga bud på MediCult

08:00 / 14 January 2009 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) (“Vitrolife”) offentliggör sin avsikt att lämna ett frivilligt aktiebyteserbjudande till aktieägarna i MediCult a/s (”MediCult”) (OSE: MEC) att förvärva samtliga utestående aktier i MediCult (”Erbjudandet”).

Sammanfattning • Ett sammanslaget Vitrolife och MediCult kommer att vara starkt i konkurrensen med de ledande aktörerna på marknaden för produkter inom infertilitetsbehandling. Den nya koncernens samordnade resurser inom forskning och utveckling kommer att öka möjligheterna att bli den ledande aktören inom kliniska produkter för infertilitetsbehandling, stamcellsodling och organpreservation

• Vitrolife avser att erbjuda 5 nya aktier i Vitrolife för 9 innehavda aktier i MediCult. Efter att Erbjudandet fullföljts kommer de nya aktierna i Vitrolife att upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm

• Erbjudandet värderar MediCult till cirka 362 miljoner NOK (415 miljoner SEK), motsvarande 12,76 NOK per aktie

• Erbjudandet motsvarar en premie om 56 procent jämfört med MediCult–aktiens stängningskurs på Oslo Børs den 13 januari 2009 om 8,20 NOK och 82 procent jämfört med MediCult-aktiens volymvägda genomsnittliga stängningskurs på Oslo Børs under de senaste 30 handelsdagarna om 7,01 NOK

• Vitrolife bedömer att transaktionen kommer inverka positivt på vinst per aktie från 2010 och framåt

• Orkla, Skagen Fondene och MP Pensjon, MediCults största, tredje största respektive sjunde största aktieägare, är positiva till initiativet då det förefaller finnas industriell logik för Erbjudandet. Dessa ägare har dock ännu inte tagit ställning till Erbjudandets villkor och kommer att behöva acceptperioden för att utvärdera Erbjudandet i mer detalj

• Formell erbjudandedokumentation med fullständiga detaljer om Erbjudandet kommer att distribueras till samtliga berättigade aktieägare i MediCult efter godkännande från Oslo Børs och så snart möjligt givet formella och legala krav. Acceptperioden beräknas löpa från omkring den 4 februari 2009 och avslutas omkring den 25 februari 2009 (dock att förlängning kan ske). Redovisning av vederlag beräknas påbörjas omkring en vecka efter acceptperiodens slut

Vitrolifes VD Dr. Magnus Nilsson kommenterar: “Ett samgående mellan Vitrolife och MediCult kommer att skapa en enhet som står sig mycket väl i konkurrensen med de ledande aktörerna inom infertilitetsbehandling. Vidare kommer de mer kraftfulla gemensamma forsknings- och utvecklingsresurserna att ytterligare öka möjligheten till framgång, särskilt inom områdena stamcellsodling och organpreservation. Det är också tydligt att det finns betydande möjligheter till kostnadsbesparingar inom områden som försäljning & marknadsföring, logistik, forskning & utveckling samt administration.”

Vitrolifes styrelseordförande Patrik Tigerschiöld kommenterar: “Strukturen på den föreslagna transaktionen, där MediCults aktieägare erhåller nya aktier i Vitrolife, medför att de inte bara kommer att erhålla uppsidan av budpremien, utan även en möjlighet att ta del av värdet av framtida synergier. Jag är övertygad om att den föreslagna transaktionen kommer att skapa avsevärt värde för såväl Vitrolifes som MediCults aktieägare.”

Telefonkonferens Dr. Magnus Nilsson, Vitrolifes VD, kommer idag klockan 11.00 vid en telefonkonferens att presentera sin syn på den föreslagna transaktionen efter vilket det kommer ges tillfälle att ställa frågor. För att deltaga i konferenssamtalet slå: +47 23 000 400. Innan telefonkonferensen kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt för nedladdning på www.vitrolife.com, under Investors/News.

Kontaktpersoner Kontaktpersoner på Vitrolife med anledning av Erbjudandet: Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande, tel. 0707 77 71 90 Dr. Magnus Nilsson, VD, tel. 031 721 80 61

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering den 14 januari 2009 kl. 08.00. Detta är en översättning av det engelska pressmeddelandet. Vid avvikelser mellan det engelska pressmeddelandet och denna översättning gäller den engelska versionen. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras till eller i USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika.

Show as PDF