Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Godkännande för studie med STEEN Solution™

10:00 / 28 August 2008 Vitrolife Press release

Vitrolife har erhållit godkännande från de kanadensiska myndigheterna för att starta studie med STEEN Solution™. Studien, som har designats i samråd med amerikanska FDA, planeras att genomföras under kvartal tre till fyra 2008 och skall ligga till grund för ansökan om försäljningsgodkännande i USA och Kanada.

Vitrolifes produkt STEEN Solution™ ingår i en ny metod för funktionstestning och preservation av lungor utanför kroppen. Tekniken möjliggör för första gången att donerade lungors funktion kan testas utanför kroppen genom att STEEN Solution™ pumpas i organets kärlsystem inför eventuell användning.

Med STEEN Solution™-metoden ökar antalet potentiella organ som kan transplanteras väsentligt. Idag transplanteras till exempel i USA mindre än 20 procent av de lungor som donerats, på grund av osäkerhet vad gäller organets funktion. På sikt kan STEEN Solution™-metoden medföra en fem till tiodubbling av antalet utförda lungtransplantationer då behovet av donerade organ med dagens metoder väsentligen överstiger tillgången. Hittills har 8 transplantationer genomförts med denna metod, alla vid Lunds Universitetssjukhus.

Idag är Vitrolife marknadsledande inom området lungpreservationslösningar med sin produkt Perfadex® och mer än 90 procent av alla lungtransplantationer i världen görs med denna produkt. Även Perfadex® ingår, tillsammans med STEEN Solution™, i den nya metoden för funktionstestning och preservation av lungor utanför kroppen.

STEEN Solution™ är sedan tidigare godkänd för försäljning i Europa och Australien. Patentet har hittills godkänts i Australien och USA.

Kungsbacka 28 augusti 2008

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka söder om Göteborg och dotterbolag finns i Sverige, USA, Australien och Italien. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm, Nordic Small Cap-listan. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF