Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Halvårsrapport januari-juni 2008

11:30 / 15 July 2008 Vitrolife Press release

Fördubblad försäljningstillväxt och starkt kassaflöde under första halvåret. ”Vi har nu haft mer än 20 kvartal i rad med ökad omsättning jämfört med föregående år” säger Magnus Nilsson, VD.

• Omsättningen ökade med 19 procent till 115,2 MSEK (96,8). Räknat i lokala försäljningsvalutor var tillväxten 21 procent. Under andra kvartalet uppgick försäljningen till 56,6 MSEK (47,5), motsvarande en ökning med 19 procent. Räknat i lokala försäljningsvalutor var tillväxten 22 procent. Detta var Vitrolifes 22:a kvartal i rad med ökad omsättning jämfört med föregående år.

• Bruttoresultatet ökade med 19 procent till 79,9 MSEK (67,0), bruttomarginalen var 69 procent (69). Bruttoresultatet för andra kvartalet ökade med 18 procent till 39,3 MSEK (33,3) och bruttomarginalen var 70 procent (70).

• Rörelseresultatet ökade med 20 procent och uppgick till 16,6 MSEK (13,8), vilket ger en rörelsemarginal om 14 procent (14). För andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till 6,0 MSEK (5,9).

• Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader ökade med 18 procent till 31,9 MSEK (27,0). Detta motsvarar en marginal om 28 procent (28). För andra kvartalet var ökningen 10 procent till 13,6 MSEK (12,4), en marginal om 24 procent (26).

• Koncernens nettoresultat blev 14,0 MSEK (20,5), vilket ger ett resultat per aktie om 0,71 SEK (1,04). Nettoresultatet ökade med 14 procent rensat för föregående års aktivering av uppskjuten skattefordran i skattemässiga underskottsavdrag om 8,2 MSEK. För andra kvartalet var nettoresultatet 6,0 MSEK (9,5) och resultat per aktie 0,30 SEK (0,48). I föregående års siffra ingår aktivering av uppskjuten skattefordran i skattemässiga underskottsavdrag om 4,1 MSEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 72 procent och uppgick till 21,3 MSEK (12,3). Kassaflödet för andra kvartalet var 14,5 MSEK (7,3). Vitrolife har nu en nettokassa om 5,5 MSEK (nettoskuld 7,2).

• Soliditeten uppgick till 83 procent (83).

• Mycket stark försäljningsutveckling för fertilitetsprodukter i Kina, plus 91 procent.

• Start av direkt marknadsföring av alla fertilitetsprodukter i Frankrike.

• Produkter för frysförvaring av embryon godkända i Europa.

• Produkter för provrörsbefruktning godkända i Ryssland.

• STEEN Solution™ godkänd i Australien.

• Planenligt förvärv av ytterligare 9 procent i italienska dotterbolaget A.T.S. efter periodens utgång.

Kungsbacka 15 juli 2008

Styrelsen och verkställande direktören

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka söder om Göteborg och dotterbolag finns i Sverige, USA, Australien och Italien. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm, Nordic Small Cap-listan. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Vitrolife ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet. Rapporten lämnades för publicering den 15 juli 2008 kl. 11.30.

Show as PDF