Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Förslag till styrelse

12:25 / 16 April 2008 Vitrolife Press release

Komplettering av kallelsen till årsstämman den 29 april 2008

Vitrolifes valberedning har i kallelse till årsstämman den 28 mars 2008 föreslagit att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara fem till sex personer, utan suppleanter, och att styrelsen skall bestå av följande ordinarie ledamöter: Patrik Tigerschiöld (omval), Madeleine Olsson-Eriksson (omval), Semmy Rülf (omval), Fredrik Mattsson (omval) och Maris Hartmanis (nyval). Presentation av Maris Hartmanis skedde i kallelsen.

Som sjätte ordinarie ledamot föreslår valberedningen Tord Lendau. Tord Lendau är född 1957 och är idag chef för Sandvik MedTech. Tidigare har Tord varit VD för Artimplant AB och har också arbetat i ledande befattningar inom t.ex. Noster Systems AB och Medtronic/Synectics. Han är idag också styrelseledamot i Nasdaq-noterade ArthroCare, Inc. Tord Lendau innehar inga aktier i Vitrolife.

Bolaget har underrättats om att aktieägare representerande cirka 38 procent av aktierna och rösterna i bolaget stödjer valberedningens förslag.

Kungsbacka 16 april 2008

Styrelsen

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka söder om Göteborg och dotterbolag finns i Sverige, USA, Australien och Italien. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordiska Börsens lista Nordic Small Cap. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Vitrolife ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet.

Show as PDF