Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-mars 2008

11:40 / 28 April 2008 Vitrolife Press release

Stark försäljnings- och resultatutveckling

• Omsättningen ökade med 19 procent till 58,7 MSEK (49,2). Räknat i lokala försäljningsvalutor var tillväxten 20 procent.

• Bruttoresultatet ökade med 20 procent till 40,5 MSEK (33,8), bruttomarginalen var 69 procent (69).

• Rörelseresultatet ökade med 33 procent och uppgick till 10,6 MSEK (8,0), vilket ger en rörelsemarginal om 18 procent (16).

• Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader ökade med 25 procent till 18,3 MSEK (14,6). Detta motsvarar en marginal om 31 procent (30).

• Koncernens nettoresultat blev 8,1 MSEK (11,0), vilket ger ett resultat per aktie om 0,41 SEK (0,55). Dock ingår i föregående års siffra aktivering av uppskjuten skattefordran i skattemässiga underskottsavdrag om 4,1 MSEK. Rensat för denna post ökade nettoresultatet med 18 procent.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,7 MSEK (5,0), en ökning med 34 procent.

• Soliditeten uppgick till 84 procent (82).

• Förvärv av aktiemajoritet i italiensk distributör.

• Annonsering av start av direkt marknadsföring av alla fertilitetsprodukter i Frankrike.

• Produkter för frysförvaring av embryon godkända i Kanada och i Europa.

• Produkter för provrörsbefruktning godkända i Ryssland.

Kungsbacka 28 april 2008

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka söder om Göteborg och dotterbolag finns i Sverige, USA, Australien och Italien. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm, Nordic Small Cap-listan. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Vitrolife ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet.

Show as PDF