Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Två lungtransplantationer med ny teknik genomförda i Manchester

10:00 / 15 December 2008 Vitrolife Press release

Universitetssjukhuset i Manchester, England, blev den första kliniken utanför Sverige att använda STEEN Solution™-metoden kliniskt. Två dubbla lungtransplantationer har genomförts med positivt resultat. ”Det är spännande att konstatera att STEEN Solution™ och lungevaluering utanför kroppen börjar bli klinisk praxis i ett ledande land som Storbritannien, och att därmed fler lungsjuka får en effektiv behandling” säger Magnus Nilsson, VD för Vitrolife.

I början av september meddelade Vitrolife att en lungtransplantation för första gången hade genomförts med STEEN Solution™-tekniken utanför Sverige. Tidigare under utvecklingen och den första kliniska användningen har åtta transplantationer genomförts med STEEN Solution™ på Lunds Universitetssjukhus, där tekniken utvecklades under ledning av Professor Stig Steen.

Universitetssjukhuset i Manchester som utförde transplantationen har nu genomfört ytterligare en transplantation. Enligt Nizar Yonan som är chef för transplantationsverksamheten vid sjukhuset var båda transplantationerna lyckade. Till BBC säger Nizar Yonan att metoden innebär att ”vi kan ha en bättre uppfattning om dessa lungors funktion”. Tack vare STEEN Solution™-metoden, vilken innebär en möjlighet att testa lungans funktion utanför kroppen, kunde lungor som utan teknikens hjälp inte skulle ha kommit i fråga användas. Den KOL-sjuke (kronisk obstruktiv lungsjukdom) Kenneth Collins är den förste patienten i Storbritannien och är tacksam över att ha fått sitt liv tillbaka. Han säger till BBC att han efter operationen känner sig ”minst tio till femton år yngre”.

Med STEEN Solution™-metoden ökar antalet potentiella organ som kan transplanteras väsentligt. Idag transplanteras till exempel i USA mindre än 20 procent av de lungor som donerats, på grund av osäkerhet vad gäller organets funktion. På sikt kan STEEN Solution™-metoden medföra en fem till tiodubbling av antalet utförda lungtransplantationer då behovet av donerade organ med dagens metoder väsentligen överstiger tillgången.

STEEN Solution™ är godkänd för försäljning, s.k. CE-märkt, i Europa. För närvarande pågår också en klinisk studie i Kanada med STEEN Solution™, vilken skall ligga till grund för ansökan om försäljningsgodkännande i USA och Kanada.

Göteborg 15 december 2008

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien och Italien. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm, Nordic Small Cap-listan. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF