Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-september 2008

11:00 / 22 October 2008 Vitrolife Press release

Fortsatt stark tillväxt i omsättning, lönsamhet och kassaflöde från den löpande verksamheten

• Omsättningen ökade med 17 procent till 166,1 MSEK (141,4). Räknat i lokala försäljningsvalutor var tillväxten 19 procent. Under tredje kvartalet uppgick försäljningen till 50,9 MSEK (44,6), motsvarande en ökning med 14 procent. Räknat i lokala försäljningsvalutor var tillväxten 15 procent. Under tredje kvartalet noterades en speciellt stor ökning för fertilitetsprodukter i Europa, 25 procent, vilken är Vitrolifes omsättningsmässigt största region.

• Bruttoresultatet ökade med 18 procent till 115,1 MSEK (97,5), bruttomarginalen var 69 procent (69). Bruttoresultatet för tredje kvartalet ökade med 15 procent till 35,2 MSEK (30,5) och bruttomarginalen var 69 procent (68).

• Rörelseresultatet ökade med 21 procent och uppgick till 21,7 MSEK (17,9), vilket ger en rörelsemarginal om 13 procent (13). För tredje kvartalet ökade rörelseresultatet med 24 procent och uppgick till 5,1 MSEK (4,1).

• Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader ökade med 19 procent till 44,5 MSEK (37,5). Detta motsvarar en marginal om 27 procent (27). För tredje kvartalet var ökningen 20 procent till 12,6 MSEK (10,5).

• Koncernens nettoresultat ökade med 25 procent rensat för föregående års aktivering av uppskjuten skattefordran i skattemässiga underskottsavdrag om 12,3 MSEK. Nettoresultatet blev 20,0 MSEK (28,2), vilket ger ett resultat per aktie om 1,01 SEK (1,42). För tredje kvartalet var nettoresultatet 5,9 MSEK (7,7) och resultat per aktie 0,30 SEK (0,39). I föregående års siffra ingår aktivering av uppskjuten skattefordran i skattemässiga underskottsavdrag om 4,1 MSEK.

• Soliditeten uppgick till 84 procent (83).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 50 procent och uppgick till 27,1 MSEK (18,0). Kassaflödet för tredje kvartalet var 5,8 MSEK (5,6).

• Planenligt förvärv av ytterligare 9 procent i italienska dotterbolaget A.T.S.

• Investering i ny, mer effektiv, produktionsanläggning i Göteborg.

• Återköp av egna aktier under perioden.

• Ny unik nål, Swemed Sense™, lanserad och godkänd för försäljning i Europa.

• Första lungtransplantationen med STEEN Solution™ utanför Sverige genomförd.

• Godkännande för klinisk studie med STEEN Solution™ i Kanada, vilken skall ligga till grund för ansökan om försäljningsgodkännande i USA och Kanada.

• De första tre transplantationerna i Kanada genomfördes vid periodens utgång.

Kungsbacka 22 oktober 2008

Magnus Nilsson   Verkställande direktör 

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka söder om Göteborg och dotterbolag finns i Sverige, USA, Australien och Italien. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm, Nordic Small Cap-listan. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Vitrolife ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet. Informationen lämnades för publicering den 22 oktober 2008 kl. 11.00.

Show as PDF