Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife tar över försäljning av Swemed instrument i Nordamerika

15:45 / 26 July 2007 Vitrolife Press release

Vitrolife och Scan-Med, Inc. har ingått avtal innebärande att Vitrolife helt tar över marknadsföring och distribution av Swemed-produkterna i Nordamerika.

Sedan 1985 har Scan-Med, Inc. ansvarat för försäljning och distribution av Swemed instrument i Nordamerika. Efter Vitrolifes förvärv av Swemed i januari 2006, ingicks ett övergångsavtal gällande distributionen mellan Scan-Med och Vitrolife för att möjliggöra en full integration av instrumentprodukterna i Vitrolifes amerikanska marknads- och försäljningsorganisation i Denver, Colorado.

”Vitrolife vill tacka Scan-Med för de mer än 20 år av framgångsrikt och hängivet arbete som lagts ner på försäljning och kundsupport av Swemeds produkter i Nordamerika. Vi börjar omedelbart att marknadsföra och distribuera den kompletta produktlinjen från Vitrolifes marknads- och försäljningskontor i USA. Därför kan vi från och med nu, genom vårt eget marknadsteam som täcker hela Nordamerika, erbjuda våra kunder ett bredare sortiment av produkter och service genom att tillhandahålla både odlingsmedia och instrument”, säger Jonas Falk, regionchef för Vitrolife i Nordamerika.

Att föra samman försäljningsaktiviteterna för produktportföljerna från både tidigare Swemed och Vitrolife är en process som Vitrolife driver världen över efter förvärvet av Swemed, för att på så sätt uppnå marknadssynergier. Målet är att använda bolagets egen marknadsorganisation på nyckelmarknader.

Kungsbacka 26 juli 2007

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 130 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordiska Börsens lista Nordic Small Cap. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF