Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-mars 2007

09:45 / 3 May 2007 Vitrolife Press release

• Omsättningen ökade med 7 procent till 49,2 MSEK (46,0). Rensat för valutaeffekter var ökningen 12 procent.

• Bruttoresultatet ökade med 12 procent till 33,8 MSEK (30,1), och bruttomarginalen förbättrades till 69 procent (65).

• Rörelseresultatet ökade med 48 procent och uppgick till 8,0 MSEK (5,4), vilket ger en rörelsemarginal om 16 procent (12).

• Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader ökade med 28 procent till 14,6 MSEK (11,4). Detta motsvarar en marginal om 30 procent (25).

• Fortsatt kraftig satsning på forsknings- och utvecklingsaktiviteter, 13,4 procent (12,9) av försäljningen.

• Koncernens nettoresultat blev 11,0 MSEK (4,3). Aktivering av uppskjuten skattefordran i skattemässiga underskottsavdrag har skett med 4,1 MSEK (-).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,0 MSEK (0,5).

• Resultatet per aktie uppgick till 0,55 SEK (0,22).

• Soliditeten uppgick till 82 procent (77).

Kungsbacka 3 maj 2007

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 120 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordiska Börsens lista Nordic Small Cap. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF