Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kallelse till årsstämma

08:30 / 4 April 2007 Vitrolife Press release

Aktieägarna i Vitrolife AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2007 klockan 17.00 i SE Bankens lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2007,

dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 30 april 2007, klockan 12.00. Anmälan kan ske till Karin Hårdstedt, antingen skriftligen under adress Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka, per telefon 031-721 80 12, per fax 031-721 80 99 eller e-post , varvid antalet biträden skall uppges.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste inregistrera aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 26 april 2007 bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering av förvaltaren.

Dagordning 1.  Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3.  Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.  Godkännande av dagordningen. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6.  Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad. 7.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8.  Anförande av VD. 9. Beslut om a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer. 12. Val av styrelse och revisorer. 13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i samband med eventuellt företagsförvärv m.m. 14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. 15. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. 16. Övriga frågor. 17. Stämmans avslutande.

Utdelning (punkten 9 b) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006.

Förslag till antal och val av styrelseledamöter samt arvode (punkterna 10, 11 och 12) Bolagets valberedning har föreslagit att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara fyra personer, utan suppleanter, och att styrelsen skall bestå av följande ordinarie ledamöter: Patrik Tigerschiöld (omval), Madeleine Olsson-Eriksson (omval), Semmy Rülf (omval) och Fredrik Mattsson (nyval). Ordinarie ledamoten Per Båtelson har avböjt omval. Styrelsearvode föreslås utgå med totalt 400.000 kronor (300.000), varav 160.000 kronor (120.000) till styrelseordföranden och 80.000 kronor (60.000) vardera till övriga ledamöter.

Fredrik Mattsson är född 1972 och är idag verkställande direktör för Vittra Utbildning AB. Tidigare arbetade Fredrik under 5 år inom Gambro, senast som vice VD för Homecare, Gambro Renal Products. Han har också arbetat 3 år som konsult på McKinsey & Co. Fredrik Mattsson innehar inga aktier i Vitrolife.

Förslag till val av revisorer samt arvode (punkterna 11 och 12) Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med auktoriserade revisorn Birgitta Granquist som huvudansvarig, föreslås väljas till ny revisor för en mandatperiod av fyra år. Arvode föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Bolaget har underrättats om att aktieägare representerande cirka 39 procent av aktierna och rösterna i bolaget stödjer valberedningens förslag gällande punkterna 10, 11 och 12.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i samband med eventuellt företagsförvärv m.m. (punkten 13) Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen för tiden intill nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.900.000 aktier motsvarande cirka 9,6 procent av bolagets aktiekapital. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa beredskap inför eventuellt företagsförvärv. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om cirka 8,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier (punkten 14) Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OMX Nordiska Börsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare i bolaget. Förvärv på OMX Nordiska Börsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur.

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkten 15) Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses Vitrolifes ledningsgrupp om för närvarande 8 personer, 2 kvinnor och 6 män. Fördelningen mellan grundlön och rörlig lön (bonus) ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen för verkställande direktören är maximerad till 6 månadslöner. För andra ledande befattningshavare är den rörliga lönen maximerad till 1-3 månadslöner. Den rörliga lönen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av olika parametrar jämfört med fastställda mål. Parametrarna är hänförliga till bolagets försäljning, resultat och individuellt uppsatta mål. Styrelsen ska årligen utvärdera om man till årsstämman ska föreslå någon form av aktierelaterat incitamentsprogram.

Handlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag enligt punkterna 13, 14 och 15 finns tillgängliga på bolaget två veckor före stämman. Handlingarna översänds till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin adress.

Göteborg i april 2007 VITROLIFE AB (publ) Styrelsen

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 120 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens lista Nordic Small Cap. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF